TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE-SE-ITSE TARKASTUS

Tervetuloa tietosuojan ja tietoturvan kartoitukseen. Tekemällä oheisen testin, saatte hyvän yleiskuvan yrityksenne tietoturvan nykytilasta, sen keskeisimmistä kehityskohteista sekä suosituksemme tarvittavista toimenpiteistä.

Mitä testataan?

Testi muodostuu seitsemästä osa-alueesta, joiden avulla kartoitetaan yrityksen tietosuojan ja tietoturvan nykytilannetta vallitsevan lainsäädännön valossa, huomioiden toukokuussa 2018 täytäntöön pantava EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Testi perustuu Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisemaan materiaaliin.

Testin osa-alueet
1. Henkilötietolain edellyttämät perusvelvoitteet 24 kys
2. Tietoturvallisuuteen liittyvät perusasiat 25 kys
3. Hallinnollinen turvallisuus 13 kys
4. Laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuus 34 kys
5. Tietovälineiden turvallisuus 13 kys
6. Tietoliikenneturvallisuus 11 kys
7. Fyysinen turvallisuus 21 kys

Miten testi etenee?

Kysymyksiä testissä on 141 kappaletta, joten kannattaa varata hetki aikaa testin täyttämiseen. Pääosaan kysymyksistä vastataan kyllä, ei tai en tiedä -vastauksin, riippuen yrityksenne tilanteesta.

Mikäli kysymys käsittelee lain edellyttämiä toimia, on testikysymyksissä linkki viittaavaan lainkohtaan (Henkilötietolaki / Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta).

Testin täytettyänne saatte arvion tilanteestanne sekä suosituksemme tarvittavista toimenpiteistä. Halutessanne voitte myös tilata kaikki vastauksenne yhteenvetona sähköpostiinne.

Testin tavoitteet

Tavoitteemme on tarjota testin täyttäneille kuva yrityksen tietoturvan ja tietosuojan nykytilasta, sekä keskeisimmistä kehityskohteista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Johtuen kunkin yrityksen yksilöllisistä toimintatavoista on analyysi yleisluontoinen ja suuntaa antava, mutta auttaa eteenpäin oikeanlaisten toimenpiteiden valinnassa.

Topteam Turvaa Työsi
Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme yrityksen IT-ratkaisuista toimistotarvikkeisiin, monitoimilaitteista ergonomiaan sekä huolto-, asennus- ja käyttötukipalvelumme varmistavat, että voitte aina keskittyä omaan työhönne. Meidät tunnetaan joustavasta, asiakkaan tarpeet huomioivasta palvelusta ja haluamme olla luottokumppanisi. Puhumme samaa kieltä kanssasi, ajattelemme aina etuasi ja teemme vaikeistakin asioista helppoja.
Ostoskori